13 sty Regulamin konkursu „Wygraj kalendarz”.

 

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj kalendarz”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Wygraj kalendarz” (zwany dalej „Konkursem”).

2.Konkurs odbywa się za pośrednictwem profilu „Ferio Wawer” prowadzonego na portalu Instagram https://www.instagram.com/feriowawer/ (zwany dalej „profilem”).

3.Przedmiotem Konkursu jest wykonanie i opublikowanie zdjęcia muralu w formie postu na swoim koncie Instagram wraz z odpowiednim oznaczeniem opisanym w niniejszym regulaminie oraz przesłanie na konto Ferio Wawer wiadomości prywatnej ze swoim postem.

Warunki, które należy spełnić, aby wziąć udział w Konkursie:

– opublikowanie w formie postu zdjęcia muralu w Międzylesiu (wskazanego na grafice konkursowej) przy ul. Żegańskiej 2c

– oznaczenie zdjęcia @feriowawer oraz #feriowawer

– posiadanie konta publicznego na Instagramie

4.Organizatorem Konkursu jest: BHK Kraków Joint Venture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-032) przy ul. Przeskok 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 5260032703,

§ 2

1.Organizator Konkursów w serwisie https://www.instagram.com/feriowawer/ odpowiada za Konkursy autorskie ogłaszane w serwisie, w których jest fundatorem nagród.

2.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Instagram.com dla użytkowników, którzy są fanami Ferio Wawer na profilu: https://www.instagram.com/feriowawer/

3.Kontakt z organizatorem Konkursu możliwy jest za pośrednictwem strony na Instagramie.

4.Konkurs skierowany jest do osób, które są fanami profilu Ferio Wawer na portalu Instagram i w okresie trwania Konkursu opublikują na swoim profilu zdjęcie muralu w Międzylesiu oraz oznaczą na nim Ferio Wawer i prześlą swój post w wiadomości prywatnej do Ferio Wawer.

5.Konkurs trwa od 13 stycznia 2021 r. do 21 stycznia 2021 r. lub do czasu uzyskania pierwszych 10 zgłoszeń konkursowych.

6.Zasady i przebieg Konkursu określają postanowienia niniejszego Regulaminu.

7.Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 1

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie w okresie uczestnictwa w Konkursie.

§ 2

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3

1.Przystępując do Konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Organizator.

2.Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu a także w celach promocyjnych
i marketingowych. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.

3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w dane osobowe oraz ich zmiany lub poprawienia.

4.Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie jego danych osobowych obejmujących imię
i nazwisko w celu ogłoszenia na profilu wyników Konkursu.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 1

1.Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

2.Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

1.Mieć status fana profilu Ferio Wawer w serwisie Instagram,

2.Zapoznać się z regulaminem Konkursu i zaakceptować jego postanowienia,

3.Wykonać w czasie trwania Konkursu pracę Konkursową polegającą na wykonaniu i oznaczeniu zdjęcia murala w Międzylesiu oraz przesłania swojego postu w wiadomości prywatnej do Ferio Wawer.

4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych prac Konkursowych.

5.Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż tylko raz poprzez wysłanie dowolnej ilości zdjęć

6.Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu zdjęć i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich

7. Nagrodą w konkursie jest kalendarz ścienny na 2021 rok.

8. Nagrodę wygrywa 10 pierwszych osób, które zgłoszą się najszybciej.

§ 2

1.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez udzielenie informacji o wgranej w wiadomości prywatnej poprzez konto na Instagramie, a wyniki konkursu zostaną opublikowane w komentarzu pod postem konkursowym.

2.Odbiór nagród odbywa się wyłącznie osobiście w biurze Administracji w Ferio Wawer. W celu weryfikacji tożsamości nagrodzonego konieczne jest okazanie dowodu tożsamości. W przypadku gdy zwycięzca nie może odebrać nagrody osobiście, przechodzi ona na kolejnego uczestnika konkursu, który zostanie wybrany wg. kolejności zgłoszeń.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nieodpowiadania na wszystkie zgłoszone wiadomości, jeśli otrzymał pierwszych 10 zgłoszeń do Konkursu.

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH

§ 1

1.Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich do wszelkich utworów (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w związku z wykonywaniem pracy Konkursowej.

2.Uczestnik oświadcza, że praca Konkursowa oraz pozostałe utwory powstałe w związku z jej wykonaniem nie są obciążone prawami osób trzecich, nie naruszają praw osób trzecich ani nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich.

3.Uczestnik oświadcza, że nie przeniósł majątkowych praw autorskich do pracy Konkursowej na inną osobę ani nie udzielił licencji (wyłącznej bądź niewyłącznej) na korzystanie z pracy Konkursowej. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawo do dysponowania i rozporządzania pracą Konkursową a także jej opracowaniami.

4.Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą powyższych postanowień i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z naruszenia powyższych oświadczeń, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

5.Zgłosić do Konkursu można jedynie takie prace Konkursowe, których dalsze wykorzystanie przez Organizatora jest zgodne z obowiązującym prawem, i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności ich dóbr osobistych i praw autorskich.

6.Organizatorowi przysługuje prawo dokonywania i zezwalania na dokonywanie przeróbek pracy Konkursowej według uznania Organizatora.

7.Organizator nie jest obowiązany do opublikowania i rozpowszechniania pracy Konkursowej.

8. Organizatorowi przysługuje prawo do publikacji wszystkich prac konkursowych na co Uczestnik Konkursu niniejszym wyraża zgodę.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

1.Poprzez wzięcie udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celu jego przeprowadzenia. Uczestnik potwierdza również postanowienia regulaminu konkursu. Administratorem Danych jest Organizator. Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą w celu wzięcia udziału w konkursie. Dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Ferio Wawer, które podpisały z organizatorem stosowne umowy przetwarzania danych. Dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich pozyskania aż do chwili rozstrzygnięcia konkursu (chyba, że prawo państwa członkowskiego przewiduje obowiązek ich przechowywania). Do momentu rozstrzygnięcia konkursu, uczestnikowi przysługuje prawo odwołania zgody w każdym dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), co będzie skutkować brakiem możliwości dalszego udziału w konkursie. Uczestnikowi konkursu przysługuje również prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, zaś ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości udziału w konkursie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

1.Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń Konkursowych przez uczestników Konkursu.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń Konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

4.W przypadku pytań dotyczących regulaminu i przebiegu konkursu prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej poprzez serwis Instagram.