25 mar Regulamin konkursu fotograficznego

 

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs fotograficzny. (zwany dalej „Konkursem”).

2. Konkurs odbywa się za pośrednictwem profilu „Ferio Wawer” prowadzonego na portalu Facebooka https://www.facebook.com/feriowawer/ (zwany dalej „Profilem”).

3. Przedmiotem Konkursu jest dodanie zdjęcia i wysłanie w komentarzu pod postem konkursowym na Profilu (zwany dalej „Postem Konkursowym”). Komentarz biorący udział w konkursie ma zawierać w treści wykonanie zadania konkursowego – wykonane zdjęcie w kwiatowej budce telefonicznej, w Ferio Wawer w dniu 26 marca (zwany dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).

4. Organizatorem Konkursu jest: Monika Ledóchowska, zam. w Warszawie, przy ul. Chłodna 48/104, 00-872, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą QRA PRODUCTION, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod numerem NIP 732-139-59-01.

§2

1. Organizator Konkursów w serwisie https://www.facebook.com/feriowawer/ odpowiada za Konkursy autorskie ogłaszane w serwisie, w których jest fundatorem nagród.

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami Ferio Wawer na profilu: https://www.facebook.com/ FerioWawer

3. Kontakt z organizatorem Konkursu możliwy jest za pośrednictwem strony na Facebooku.

4. Konkurs skierowany jest do osób, które są fanami profilu Ferio Wawer na portalu Facebooku i w okresie trwania Konkursu zamieszczą pod postem Konkursowym umieszczonym na profilu na Facebooku komentarz zawierający Zgłoszenie Konkursowe.

5. Konkurs trwa od soboty 26 marca 2022 r. od godziny 9:00 do 29 marca 2022 r. do godziny 24:00.

6. Zasady i przebieg Konkursu określają postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§3

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie w okresie trwania Konkursu.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§4

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Organizator.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu a także w celach promocyjnych i marketingowych. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom/owi otrzymanie nagród/ody. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w dane osobowe oraz ich zmiany lub poprawienia.

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie jego danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz wizerunek wykorzystany w Zgłoszeniu Konkursowym w celu ogłoszenia na profilu wyników Konkursu.

5. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie jego wizerunku, który zostanie utrwalony na zdjęciu lub nagraniu podczas odbioru Nagrody zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.). Uczestnik zrzeka się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§5

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

– mieć status fana profilu Ferio Wawer na Facebooku,

– zapoznać się z Regulaminem Konkursu i zaakceptować jego postanowienia – opublikowanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu,

– wykonać w czasie trwania Konkursu Zgłoszenie Konkursowe opisane w §1 ptk.3.

4. Konkurs jest moderowany. Każda zgłoszona do Konkursu odpowiedź, aby wziąć udział w Konkursie, musi zostać zaakceptowana przez Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych Zadań Konkursowych. Natomiast zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy umieszczonych pod Postem Konkursowym, które nie mają związku z Konkursem, naruszają prawa autorskie opisane w §8, mają charakter wulgarny lub obraźliwy.

6. Celem postawionym przed Uczestnikami Konkursu jest dodanie w komentarzu kreatywnego zdjęcia, spełniającego warunki Zgłoszenia Konkursowego.

7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż tylko raz poprzez wysłanie dowolnej ilości Zgłoszeń Konkursowych.

8. W konkursie wyłonionych zostanie 2 zwycięzców, których Zgłoszenie Konkursowe uzyska najwyższą liczbę polubień innych użytkowników strony Facebook.com.

§6 Celowo pominięty

§7

1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie zwycięzcy nastąpi do dnia 30 marca do godziny 19:00.

2. Imię i nazwisko zwycięzcy (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostanie opublikowane w serwisie Facebook.com na profilu Ferio Wawer przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

3. Nagrodą w Konkursie są dwa zestawy kosmetyków z lokalu Stara Mydlarnia.

4. Odbiór nagrody odbędzie się osobiście, w ustalonym z Organizatorem terminie. W celu weryfikacji tożsamości zwycięzcy konieczne jest okazanie dowodu tożsamości.

5. W przypadku braku możliwości odbioru Nagrody, przechodzi ona na następną osobę, która zgromadziła pod Zgłoszeniem Konkursowym kolejną najwyższą liczbę polubień innych użytkowników strony Facebook.com. Odbiór nagrody następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH

§8

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich do wszelkich utworów (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w związku
z wykonywaniem Zadania Konkursowego, a także Uczestnik ponosi za ich publikację pełną odpowiedzialność.

2. Uczestnik oświadcza, że Zgłoszenie Konkursowe oraz pozostałe utwory powstałe w związku z jego wykonaniem nie są obciążone prawami osób trzecich, nie naruszają praw osób trzecich ani nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich.

3. Uczestnik oświadcza, że nie przeniósł majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego na inną osobę ani nie udzielił licencji (wyłącznej bądź niewyłącznej) na korzystanie ze Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawo do dysponowania i rozporządzania Zgłoszeniem Konkursowym, a także jego opracowaniami.

4. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą powyższych postanowień i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z naruszenia powyższych oświadczeń, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

5. Zgłosić do Konkursu można jedynie takie Zgłoszenia Konkursowe, których dalsze wykorzystanie przez Organizatora jest zgodne z obowiązującym prawem, i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności ich dóbr osobistych i praw autorskich.

6. Organizatorowi przysługuje prawo dokonywania i zezwalania na dokonywanie przeróbek Zgłoszenia Konkursowego według uznania Organizatora.

7. Organizator nie jest obowiązany do opublikowania i rozpowszechniania Zgłoszenia Konkursowego.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§9

1. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu jego przeprowadzenia. Uczestnik potwierdza również postanowienia regulaminu Konkursu. Administratorem Danych jest Monika Ledóchowska, zam. w Warszawie, przy ul. Chłodna 48/104, 00-872, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą QRA PRODUCTION, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem NIP 732-139-59-01. Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Uczestnika, którego dane dotyczą w celu wzięcia udziału w Konkursie. Dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Ferio Wawer, które podpisały z Organizatorem stosowne umowy przetwarzania danych. Dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich pozyskania aż do chwili rozstrzygnięcia Konkursu (chyba, że prawo państwa członkowskiego przewiduje obowiązek ich przechowywania). Do momentu rozstrzygnięcia Konkursu, Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania zgody w każdym dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), co będzie skutkować brakiem możliwości dalszego udziału w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje również prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, zaś ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości udziału w Konkursie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

1. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń Konkursowych przez uczestników Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania Zgłoszeń Konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

4. W przypadku pytań dotyczących Regulaminu i przebiegu Konkursu prosimy o kontakt pod adresem: Facebook@ferio-wawer.pl