Parking

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. obowiązują standardowe opłaty parkingowe.

 

Cennik:

Pierwsze 2 godziny bezpłatne po pobraniu biletu z parkomatu.

4,00zł każda następna godzina

80zł wysokość opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu parkingowego*

REGULAMIN PARKINGU EUROPARK Sp. z o.o. w Warszawie („EuroPark”)

Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 roku

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu.W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.
2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu.
3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking
4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.
5. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.
6. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.
7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.
8. Zabrania się:

– palenia lub używania otwartego ognia,
– mycia lub odkurzania samochodów,
– wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.
9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.
10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich.

Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.
12. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 80 PLN,
     w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych
     w pkt. 2, 3,4,5,6,7 oraz 8 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu.

Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478) a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

 

* W siłowni, sali zabaw, salonach kosmetycznych i fryzjerskim, w szkole tańca, a także w restauracjach oraz w myjni samochodowej

istnieje możliwość przedłużenia czasu darmowego parkowania do 3 godzin po podaniu numeru rejestracyjnego pracownikom w/w lokali.